!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Kunstonderwijs

Decor & Etalage

 Arbeidsmarkt Decor & Etalage 

decor en etalage

Zoek je iets creatiefs en technisch? Dan zit je goed bij Decor & Etalage.

Je krijgt kans om etalagebakken smaakvol vorm te geven in het schoolatelier.
Het ontwerpen van 2D- en 3D-producten met specifieke software staat ook op het programma. En na deze 2e graad kan je jou verder ontwikkelen in decor, etalage en... publiciteit

Vanaf 1 september 2021 richt ons Gito Decor & Etalage in (finaliteit arbeidsmarkt).

     Meer weten? Klik hier    

Grafische Technieken

grafisch computer schets

Grafische technieken is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting waarin je een basisvorming en specifieke vorming krijgt. Bij grafische technieken zijn kunstbeschouwing, technologie en het samengaan van wetenschap, techniek, engineering en artistiek-creatieve processen en wiskunde belangrijke aspecten.

STE(A)M op zijn best

  • Je maakt kennis met het ontwerpen, het voorbereiden en het realiseren van een grafisch eindproduct.
  • Je leert werken met druk, print en online. 
  • Het is vooral de bedoeling dat je de basistechnieken aanleert en dat je zowel technologisch als theoretisch inzicht verwerft in het proces en het product. 
  • Je leert een concept vertalen in een grafisch ontwerp, het ontwerp druktechnisch voorbereiden (lay-out, opmaak, bewerking, illustraties) en ook digitale publicaties realiseren (eenvoudige websites, pdf-documenten)


grafi 01

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

posting post computer icon

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Cluster     Vakken 3GT 
4GT
STEM  Wiskunde 3 3
 Natuurwetenschappen                 2 2
 Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming GrafischeTechnieken

       Domein      Vakken 3GT  
 4GT  
  GT Specifieke  Vorming     
 Grafische Wiskunde 1 1
 Kunst & Cultuur
2 2
 STE(A)M Project 2 2
 Grafische Technieken
8 8
   Totaal 13 13

 

In de tweede graad bereid je jou voor op zowel grafimediaals crossmedia.

Grafimediais de combinatie van printmedia, multimedia en audiovisueel. Printmedia is alles wat schriftelijk is. Dat kan zowel een t-shirt als een boek zijn, maar ook een gedrukte tekst op een auto. Multimedia is alles wat interactief is. Dat kan bijvoorbeeld een sociaal netwerk zijn zoals Facebook, maar ook het nieuws of de computer zelf. Audiovisueel is dan weer alles wat met beeld en geluid te maken heeft. Dat zijn dus films, series, eigenlijk video's.

people work hands business

Bij grafimedia focussen we op de printmedia. Zo voer je prepress-handelingen uit, zoals het opmaken en bewerken van digitale content. Deze content beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen, teneinde deze als input te gebruiken of aan te leveren voor het aanmaken van bestanden die geschikt zijn voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties).

Bij crossmediaworden er meerdere platformen ingezet. Denk aan televisie, radio, websites of social media diensten. De optelsom van al deze media uitingen binnen één totaalconcept wordt crossmedia genoemd. Je bewerkt dus de  aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties . Je  houdt hierbij rekening met zowel de grafische als technisch voorbereide eisen/kaders, teneinde ondersteuning te bieden voor het mee ontwikkelen van kwaliteitsvolle producties.

Last but not leastweb programming

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw GT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Cluster      Vakken 3GT 
 4GT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar zeker in de STE(A)M-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

blackboard 2721887 1280

Mens en Maatschappij
       Cluster      Vakken 3GT   
 4GT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

geld

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Cluster      Vakken 3GT  
 4GT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Overzicht lessentabel

 

   Cluster    Vakken 3GT  4GT 
    
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   
Talen  Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
       
 Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project   Project 
       
LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2 2
       
Totaal Basisvorming   21 21
       
Specifieke Vorming  Grafische wiskunde 1 1
   Kunst & Cultuur 2 2
   STE(A)M Project 2 2
   Grafische Technieken 8 8
 Totaal Specifieke Vorming    13 13
       
 Totaal Grafische Technieken    34 34

vintage book old camera

 

 

 

Tweede Graad Decor & Etalage

decor03

Ben je geboeid door grafische en visuele elementen voor commerciële of informatieve doeleinden? Zie je jezelf het concept van een organisatie of merk visualiseren en realiseren? Heb je creatieve ideeën om commerciële en publieke ruimtes te voorzien van decors, displays en inrichting? Heb je oog voor trends en voeling met kleuren, materialen en texturen? Heb je zin om 2D- en 3D- ontwerpen voor presentaties, beurzen, tentoonstellingen, evenementen en winkelinterieurs te ontwikkelen? 

De studierichting Decor en Etalage bevat een afwisseling tussen een brede algemene vorming en beroepsgerichte praktijk. Je ontwikkelt de vaardigheden en technische kennisDecor01die je nodig hebt in de wereld van commerciële ruimtelijke vormgeving. Je groeit in het omzetten van ideeën van opdrachtgevers naar uitvoerbare en eigentijdse projecten. Daarvoor volg je trends, doelgroepen en actualiteit. Je verwerft ook theoretische kennis van de reclamewereld, marketing en presentatietechnieken.
Je leert specifieke technieken voor grafische toepassingen zoals logo’s en affiches en voor ruimtelijke presentaties zoals decors en displays.

Deze studierichting is een praktische voorbereiding op beroepen in de etalage-, decoratie- en publiciteitssector.

Lessentabel
 Vorming  Vakken  3DE   4DE 
       
Basisvorming   Levensbeschouwelijke vakken   2 2
 Beweging en Gezondheid 2 2
 Wiskunde 1 1
 Maatschappeljke vorming 5 5
 Nederlands  1 1
 Frans 2 2
  Totaal Basisvorming 13 13
       
 Specifieke Vorming   
   
   
   
   
   
   
   Totaal Specifieke Vorming 20 20
       
Totaal Specifieke en Basisvorming 33 33

 

decor02

Contacteer ons

02 687 84 19